แฟรนไชส์

ติดต่อ แฟรนไชส์ Tancho

  ชื่อ นามสกุล ของคุณ*

  ชื่อเล่นของคุณ

  ระดับการศึกษาของคุณ*

  ประวัติการทำงาน / อาชีพ ของคุณ*

  เบอร์โทรศัพท์ของคุณ*

  LineID / WeChat

  อีเมล์ ของคุณ

  ที่อยู่ปัจจุบัน ของคุณ*  ทำเลที่ตั้งที่สนใจ*

  ประเทศของคุณ*

  จังหวัดของคุณ*

  คณุเคยประกอบธรุกิจส่วนตัวหรือไม่*

  เคยไม่เคย

  คุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม มาก่อนหรือไม่*

  เคยไม่เคย

  คุณวางแผนการดำเนินการเปิดเมื่อใด*

  < 3 เดือน3-6 เดือน> 6 เดือน